CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 985/CP-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ Bắc Âu

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4203/BKH /KTĐN ngày 11 tháng 7 năm 2003 ) về việc phê duyệt danh mục dự án sử dụng tín dụng của Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF), Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB) và các nhà tài trợ Bắc Âu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục 06 dự án thuộc lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường sử dụng tính dụng của NDF, NIB và các nhà tài trợ song phương Bắc Âu như nêu tại Phụ lục kèm theo công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ,ngành và địa phương liên quan làm việc với NDF, NIB, và các nhà tài trợ song phương Bắc Âu để vận động nguồn vốn ODA cho các dự án trên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn các chủ dự án, nếu được phía các nhà tài trợ nước ngoài chấp thuận, hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan