TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc Thông tư 120/2015/TT-BTC

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 926/HQQT-NV ngày28/8/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc nêu tạitrích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo thông báo của Bộ Công an tạicông văn số 151/A72 -P10 ngày 16/8/2013 (gửi kèm) của Cục Quản lý xuất nhập cảnh- Bộ Công an về số lượng các cửa khẩu đã được trang bị máy đọc hộ chiếu, nối mạngmáy tính và bỏ Tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 3195/QĐ-BCA-A61 ngày 10/8/2010 của Bộ Công an. Như vậy, Tờ khai Hải quan banhành theo Thông tư số 120/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ áp dụng tại 27 cửakhẩu quốc tế đã trang bị máy đọc hộ chiếu và nối mạng máy tính (không bao gồm cửakhẩu quốc tế La Lay) do Bộ Công an công bố. Trường hợp Bộ Công an thông báo vềcác cửa khẩu đã được trang bị máy đọc hộ chiếu và ni mạng máy tính, Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính banhành Quyết định bổ sung các cửa khẩu áp dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuấtcảnh, nhập cảnh.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Trịcăn cứ theo khoản 2 Điều 1 Thông tư số 120/2015/TT-BTC của BộTài chính để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trảlời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha