VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 985/VPCP-KTTH
V/v dự thảo Quyết định của TTgCP về quản lý hoạt động thương mại biên giới

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Công an, Quốc phòng;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tạiTờ trình số 11630a/TTr-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2013 về dự thảo Quyết định thaythế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 về việc quản lý hoạt động thương mạibiên giới với các nước có chung biên giới; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương:

1. Rà soát, hoàn thiện dự thảoQuyết định theo hướng chỉ quy định trong Quyết định những nội dung đặc thù liênquan đến hoạt động thương mại biên giới (không quy định lại về hoạt động xuấtnhập khẩu hàng hóa thông thường) với những tiêu chí phù hợp và cơ chế quản lýchặt chẽ (về mặt hàng, cửa khẩu, lối mở, hợp đồng, thanh toán…).

2. Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉđạo 127 Trung ương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đánh giá rõ mặt được, hạn chế củachính sách miễn thuế đối với hàng hóa của cư dân biên giới, tình trạng lợi dụngđể buôn lậu; đề xuất biện pháp quản lý chặt chẽ bảo đảm xác định rõ nguồn gốc hàngcủa cư dân biên giới, không để lợi dụng buôn lậu.

3. Làm việc với Bộ Quốc phòng ràsoát, đối chiếu dự thảo Quyết định này với dự thảo Nghị định thay thế Nghị địnhsố 32/2005/NĐ-CP về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền để bảo đảm thống nhấtđối với các quy định liên quan đến hoạt động thương mại biên giới (nhất là vềquy định hàng hóa của cư dân biên giới; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa quacửa khẩu phụ, qua lối mở biên giới…), tránh phát sinh vướng mắc trong quá trìnhthực thi, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới.

Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảoQuyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 3 năm2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTg, các Vụ: NC, PL, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng