BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9857/BCT-CNNg
V/v thủ tục nhập khẩu thép hợp kim

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2015

Kím gửi: Cc Giám sát quản lý về hải quan (Tổngcục Hải quan)

Trả lời vănbản số 1061/GSQL-GQ1 ngày 17 tháng 9 năm 2015 của quý Cục liên quan đến thủ tục nhập khẩuthép quy định tại Phụ lục II, Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ, BộCông Thương có ý kiến như sau:

Để thống nhất trong việc quản lý nhập khẩu mặt hàngthép được quy định tại Phụ lục II, Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2013 của liên Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệthì khái niệm “người sử dụng thép” nêu trên được hiểu là tổ chức, cá nhân sử dụngthép đã được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký mục tiêu sử dụng và năng lực sảnxuất. Do vậy, đề nghị quý Cục hướngdẫn các doanh nghiệp thương mại khi làm thủ tục thông quan, nhập khẩu cácmặt hàng thép thuộc đối tượng điều chỉnh của Phụ lục II nêu trên cần trình bảngốc bản xác nhận đăng ký mục tiêu, năng lực sản xuất của tổ chức, cá nhân sử dụngthép đã được Bộ Công Thương xác nhận. Trên cơ sở đó, cơ quan Hải quan lập phiếutrừ lùi đ kiểm soát chủng loại, số lượngthép nhập khẩu đối với tổ chức cá nhân sử dụng thép đã ủy quyền cho các doanhnghiệp thương mại nhập khẩu theo đúng nhu cầu sử dụng đã đăng ký xác nhận với BộCông Thương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương, đề nghị quý Cục hướng dẫn các đơn vị liênquan triển khai, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KHCN;
-
Lưu: VT, CNNg.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn NgọcThành