BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 986/BLĐTBXH-BHLĐ
Trích yếu: V/v Tính ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2002

Kính gửi:

-Công đoàn cơ sở Công ty Khai thác và Xử lý nước ngầm Thành phố Sở Giao Thông Công chính Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 027/CĐ-CTY ngày 12/3/2002 của Quý cơ quan hỏi về việc ghi ở trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a mục 3 phần II của Thông tư hướng dẫn số 07/LĐTBXH-TT ngày 11/4/1995 thì "Thâm niên làm việc để được tính thêm ngày nghỉ hàng năm là tổng số năm thực tế người lao động đã làm việc cho một người sử dụng lao động hoặc với một doanh nghiệp"... "Trong trường hợp có gián đoạn, thì thâm niên làm việc bằng tổng số năm thực tế làm việc theo từng giai đoạn với một người sử dụng lao động hoặc một doanh nghiệp", ở đây Nhà nước được coi là một người sử dụng lao động. Do vậy hai trường hợp trong công văn quý cơ quan hỏi thâm niên làm việc được tính bằng tổng số năm thực tế làm việc ở các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, không bắt buộc phải là cơ quan Nhà nước cũ chuyển đi hay điều về.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Quý cơ quan biết, thực hiện./.

TL.BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Đoàn Minh Hoà