BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 986/BNN-VP
V/v triển khai thống kê, công bố thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:


- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới & quản lý DNNN;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Nghị định 63/2010/NĐ-CP quy định:“Tất cả các thủ tục hành chính sau khi ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế,hủy bỏ hoặc bãi bỏ phải được công bố công khai.” và “Quyết định công bố thủ tụchành chính phải được ban hành chậm nhất trước 10 (mười) ngày làm việc tính đếnngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lựcthi hành.”. Tuy nhiên, kể từ thời điểm 12/08/2009 khi Bộ công bố 468 thủ tụchành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay, việccông bố các thủ tục hành chính vẫn chưa được tiếp tục thực hiện. Để thực hiệnviệc công bố thủ tục hành chính đúng quy định, Bộ yêu cầu các đơn vị căn cứ nộidung 468 thủ tục hành chính đã công bố, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luậtđã ban hành từ thời điểm 01/01/2009 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triểnnông thôn, kết quả triển khai Giai đoạn II Đề án 30 của đơn vị, kết quả thựchiện Nghị quyết 57/NQ-CP và nội dung liên quan trong các Nghị quyết của Chínhphủ chuẩn bị các nội dung phục vụ việc công bố thủ tục hành chính như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạothực hiện:

a) Tập hợp tất cả các văn bản quyphạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn liên quan đến việc thay đổi nội dung các bộ phận của thủ tục hànhchính đã công bố (ví dụ: quyết định điều chuyển nhiệm vụ từ đơn vị này sang đơnvị khác, quyết định phân cấp, thay đổi mức phí, lệ phí, trình tự thực hiện,vv,…), có ban hành thủ tục hành chính mới hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính cũ.

b) Thống kê danh mục thủ tục hànhchính và kê khai biểu mẫu nội dung thủ tục hành chính, bao gồm:

- Thủ tục hành chính bị hủy bỏ;

- Thủ tục hành chính bị loại bỏ khỏidanh mục 468 thủ tục hành chính đã công bố của Bộ;

- Thủ tục hành chính bị thay thế,thủ tục hành chính mới thay thế tương ứng.

- Thủ tục hành chính bị sửa đổi.

- Thủ tục hành chính mới được quyđịnh trong các văn bản quy phạm pháp luật từ 01/01/2009 đến nay (không nằm trongdanh mục 468 thủ tục hành chính đã công bố).

Việc thống kê thủ tục hành chínhmới, thủ tục hành chính mới thay thế, thủ tục hành chính sửa đổi bao gồm việcthống kê Danh mục và Biểu mẫu thống kê chi tiết nội dung (mới, sửa đổi) củatừng thủ tục hành chính.

Các đơn vị hoàn chỉnh các nội dungtrên trước ngày 01/06/2011.

Đối với các thủ tục hành chính màđơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật khác với đơn vị trực tiếpthực hiện (ví dụ: các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khuyến nông, vv…) thìcả hai đơn vị cùng phải triển khai các công việc trên.

2. Phòng Kiểm soát thủ tục hànhchính, Văn phòng Bộ: Làm việc cụ thể với từng đơn vị trong tháng 6, tháng7/2011; tổng hợp nội dung, kết quả trình Bộ trưởng công bố thủ tục hành chínhcủa Bộ trong tháng 8/2011.

3. Các đơn vị cần chỉ định công chứclàm cán bộ đầu mối của đơn vị (mỗi đơn vị chỉ cử 1 cán bộ đầu mối, các Cục trựcthuộc Tổng cục cũng cử 1 cán bộ đầu mối), trong quá trình thực hiện nếu có khókhăn, vướng mắc chủ động liên hệ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (hoặc CụcKiểm soát thủ tục hành chính) để cùng tháo gỡ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám