CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 986/CP-QHQT
V/v Danh mục dự án Xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh - sử dụng vốn NĐT tài chính Việt - Pháp

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4128/BKH /KTĐN ngày 09 tháng 7 năm 2003) về danh mục dự án Xây dựng Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh - sử dụng vốn Nghị định thư tài chính Việt - Pháp, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng Trung tâm điều khiển hê thống chiếu sáng công cộng” thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến sử dụng 74,738 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 4,865 triệu USD) từ Nghị định thư tài chính Việt - Pháp (số tiền bằng đồng Euro cần quy đổi vào thời điểm thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi).

- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thu làm cơ sở quyết định đầu tư và ký kết Nghị định thư tài chính Việt - Pháp dành cho dự án.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức yêu cầu Chính phủ Pháp tài trợ dự án./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan