BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 986/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với tinh quặng êmênhít xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1958/CT-THDT ngày 27/11/2008 của Cụcthuế tỉnh Phú Yên hỏi về thuế GTGT đối với tinh quặng êmênhít xuất khẩu,Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trước ngày 1/1/2009:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 167/TCT-CS ngày 11/1/2008trả lời Cục thuế Hải Phòng và có gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn vềchính sách thuế GTGT đối với quặng sắt xuất khẩu. Đề nghị Cục thuế thực hiệntheo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn này.

2. Từ ngày 01/01/2009:

Theo quy định tại điểm 23 Mục II Phần A; 1.3 Mục II Phần BThông tư 129/2008/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT thì: Sản phẩm xuất khẩu là tàinguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thuộc đối tượng không chịu thuếGTGT. Tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến là những tài nguyên,khoáng sản chưa được chế biến thành sản phẩm khác, bao gồm cả khoáng sản đã quasàng, tuyển, xử lý nâng cao hàm lượng, hoặc tài nguyên đã qua công đoạn cắt,xẻ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Phú Yên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban: PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương