BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 986 TCT/NV5
V/v thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Bà Trần Thị Mỹ
(2/25 A - Thạnh Mỹ Lợi, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)

Giải đáp thắc mắc về chế độ trợ cấp thai sản thay lương chi từ quỹ bảo hiểm xã hội có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không nêu tại đơn đề ngày 28/2/2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ, khoản trợ cấp thay lương chi từ quỹ bảo hiểm xã hội trong thời gian nghỉ thai sản thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân và thuộc loại thuế thu nhập thường xuyên. Riêng khoản trợ cấp thêm một tháng lương đối với trường hợp sinh con lần thứ nhất, thứ hai được coi là trợ cấp khó khăn đột xuất nên không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế trả lời để Bà biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến