THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 986/TTg-KTN V/v hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án ổn định dân cư tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (tờ trình số 987/TTr-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư(công văn số 3880/BKH-KTNN ngày 30 tháng 5 năm 2008); Tài chính (công văn số 6618/BTC-ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(công văn số 1281/BNN-KTHT ngày 12 tháng 5 năm 2008) về việc hỗ trợ kinh phíthực hiện các dự án ổn định dân cư tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Bộ Tài chính ứng trước 3,0 tỷ đồng dự toán năm 2009 từnguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh Quảng Trị để thực hiệnDự án đầu tư mô hình bố trí dân cư vùng biên giới, khai thác vùng gò đồi xã ADơi, huyện Hướng Hóa và trích 7 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ươngnăm 2008 hỗ trợ tỉnh Quảng Trị để thực hiện dự án di dân ra khỏi vùng sụt lúnđất thôn Tân Hiệp xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị quản lý, sử dụng số vốn hỗtrợ nêu trên đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định hiện hành, đồngthời bố trí từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp phápkhác để thực hiện dứt điểm các dự án nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất củanhân dân./.

Nơi nhận:- Như trên;- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT;- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNGPHÓ THỦ TƯỚNGHoàng Trung Hải