VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 986/VPCP-KTTH
V/v thay đổi cơ cấu dự trữ quốc gia mặt hàng dầu DO

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (Bộ Công Thương).

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 444/BCT-KHngày 14 tháng 01 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 643/BKH-TM &DV ngày 28 tháng 01 năm 2008, của Bộ Tài chính tại văn bản số 1191/BTC-DTQG ngày 28 tháng 1 năm 2008 về việc thay đổi cơ cấu dự trữ quốc giamặt hàng dầu DO, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Cho phép Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được đổi hàng dự trữquốc gia mặt hàng dầu DO 0,25S đang dự trữ như đề nghị của Bộ Công Thương tạivăn bản số 444/BCT-KH ngày 14 tháng 01 năm 2008.

Mọi chi phí liên quan đến việc đổi hàng do Tổng công ty Xăngdầu Việt Nam chịu trách nhiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Xăng dầuViệt Nam, các Bộ biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cục DTQG (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (16b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy