BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9863/TCHQ-GSQL
V/v khai thác hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cảng trên các chuyến bay nội địa của VIET JET

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty cổ phần Hàng không VIETJET.
(Đ/c: Tầng 8, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Q. Tân Bình, HCM)

Trả lời công văn số 943/-14 /VJC ngày 07/07/2014 về việc xin khai tháchàng xuất - nhập chuyển cảng trên chuyến bay nội địacủaVIETJET và công văn số 2250/CHKNB ngày 21/7/2014 của Cảnghàng không quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CPthì phương tiện chuyển chở hàng hóa chuyển cảng là phương tiện chuyên chở hànghóa khi xuất cảnh, nhập cảnh hoặc phương tiện khác. Do đó, hãng vận tải chuyênchở hàng hóa chuyển cảng được sử dụng phương tiện vận tải khác để chuyên chởhàng hóa chuyển cảng đến cảng xuất hàng hoặc cảng đích ghi trên vận đơn. Theođó, trường hợp của Hãng hàng không VietJet nêu tại công văn số 943- 14/VJC dẫntrên thì Hãng hàng không VietJet được quyền chuyên chở hàng hóa chuyển cảngtuyến nội địa.

2. Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP thìngười làm thủ tục hải quan để chuyển cảng hàng hóa là người vận tải. Tuy nhiên,trong hoạt động thương mại thì người vận tải có quyền thuê bên thứ ba thực hiệntiếp chặng vận chuyển nội địa và ủy quyền bằng văn bản cho bên thứ ba thực hiệnthủ tục chuyển cảng. Do đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA) được thựchiện thủ tục hải quan chuyển cảng hàng hóa của Hãng hàng không VietJet trên cơsở hợp đồng vận chuyển nội địa từ sân bay Nội Bài đến Tân Sơn Nhất đã ký kếthoặc được người vận tải ủy quyền theo đúng quy định.

3. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số154/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 của Chính phủ. Cảng hàng không quốc tế Nội bài(NIA) chỉ được phép thực hiện hoạt động sau khi phối hợp với Cục Hải quan thànhphố Hà Nội xây dựng quy trình giám sát hải quan đối với hàng hóa chuyển cảngcủa Hãng hàng không VietJet.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục HQHN (để thực hiện);
- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh