BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9864/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu hàng tái xuất quá 365 ngày

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Để xử lý hoàn thuế nhập khẩu đối với lô hàng xuất khẩu của Công ty TNHHMuto Việt Nam tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài quá thời hạn 365 ngày kể từngày thực tế nhập khẩu theo tờ khai xuất khẩu số 44/XT ngày 13/11/2013, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 8 Điều 112, Điều 120 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày10/09/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện và hồ sơ hoàn thuế đối vớitrường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng, Tổng cụcHải quan giao Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện:

Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, hồ sơ hải quan và các giao dịch cóliên quan đến lô hàng nhập khẩu, xuất khẩu tại các tờ khai nhập khẩu số 8224/NSXX ngày 21/09/2012, số 8500/NSXX ngày 28/09/2012 và tờ khai xuất khẩu số44/XT ngày 13/11/2013.

Nếu kết quả kiểm tra xác định số hàng hóa nhập khẩu tại các tờ khai số8224/NSXX và 8500/NSXX đã thực xuất khẩu theo tờ khai số 44/XT ; đáp ứng điềukiện quy định tại khoản 8 Điều 112 Thông tư 128/2013/TT-BTC (trừ yêu cầu vềthời hạn tái xuất); hồ sơ đáp ứng quy định tại Điều 120 Thông tư128/2013/TT-BTC; đồng thời Công ty TNHH Muto Việt Nam có văn bản cam kết vàchịu trách nhiệm trước pháp luật về việc các lô hàng xuất khẩu có nguồn gốcnhập khẩu thì thực hiện hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty. Cục Hải quan tỉnh ĐồngNai thông báo cho Cục Thuế địa phương để xử lý về thuế giá trị gia tăng và thuếthu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b.cáo);
- Vụ CST, Vụ PC (BTC);
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TCHQ (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái