BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 987/BNN-TCTL
V/v thực hiện nội dung quy định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội.

Thựchiện quy định tại Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ vềviệc thực hiện bãi bỏ việc sử dụng các khu phân lũ, làm chậm lũ thuộc hệ thốngsông Hồng. Trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Tờ trìnhsố 77/TTr-UBND ngày 06/12/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phâncấp tuyến đê Vân Cốc là đê cấp I tại Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL ngày13/9/2012.

Đểtuyến đê Vân Cốc đảm bảo yêu cầu chống lũ sông Hồng với tiêu chí đê cấp I, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nộitập trung các nguồn lực, khẩn trương đầu tư, nâng cấp tuyến đê này, theo quyđịnh tại khoản 4, Điều 2, Nghị định số 04/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chínhphủ.

Đềnghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng