BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thời hạn bảo hành công trình xây dựng

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Xây lắp điện Nha Trang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/XLNT ngày21/3/2015 của Công ty TNHH Xây lắp điện Nha Trang đề nghị hướng dẫn thời hạnbảo hành công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, thời hạn bảo hành theo hợp đồng xâydựng thực hiện theo quy định của hợp đồng phù hợp với các quy định của nhà nướccó liên quan.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định số 209/204/NĐ-CP ngày 16/12/2004, khoản 2 Điều 45 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, bên nhận thầu cótrách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuậntrong hợp đồng nhưng phải đảm bảo thời hạn bảo hành tối thiểu đối với côngtrình cấp đặc biệt và cấp I là 24 tháng kể từ ngày chủ đầu tư ký biên bản bảnnghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng.

Theo nội dung văn bản số 07/XLNT ngày 21/3/2015,thời hạn bảo hành đối với hạng mục hệ thống điện chiếu sáng, trang trí cầu HùngVương theo thỏa thuận của hợp đồng là 24 tháng, thời hạn này phù hợp với quyđịnh các quy định của pháp luật ở trên. Thời hạn bảo hành được tính từ thờiđiểm ký biên bản nghiệm thu đưa vào vận hành hạng mục hệ thống điện chiếu sáng,trang trí cầu Hùng Vương. Riêng các bóng đèn chiếu sáng, thời hạn bảo hành cầncăn cứ thêm thời hạn hoạt động do nhà sản xuất cung cấp, tiêu chuẩn TCVN8250:2009 như đã thỏa thuận trong hợp đồng để xác định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công tyTNHH Xây lắp điện Nha Trang thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh