TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 987/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan Đối Với Hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công điện số 06/HQLS-NV ngày 6/3/2000 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về thủ tục chuyển cửa khẩu đối với mặt hàng là linh kiện điện thoại cố định của Công ty TNHH XNK Nam Hoa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản b, Điều 18, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng sản xuất được đưa về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất”.

Quy định này được hiểu nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng sản xuất được đưa về địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hóa ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất của chính doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty TNHH XNK Nam Hoa không có nhà máy, cơ sở sản xuất, lắp ráp, việc nhập khẩu linh kiện điện thoại cố định của Công ty là để cung ứng cho doanh nghiệp khác thì không được áp dụng thủ tục chuyển cửa khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An