BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 987/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Hội tin học TP. Hồ Chí Minh (HCA)
(Đ/c: Lầu 5, Phòng 509, 79 Trương Định, Quận 1, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 159/HCA-08 /VT ngày17/12/2008 của Hội tin học TP. Hồ Chí Minh kiến nghị tạm hoãn thời gian áp dụngLuật thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm công nghệ thông tin, Tổng cục Thuếcó ý kiến như sau:

Khoản 15 Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một sốhàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn quy định: "Máy xửlý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả máy vi tính cácloại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), trừbộ phận lưu giữ điện."

Theo đó, từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009, máy xửlý dữ liệu tự động và các bộ phận, phụ tùng của máy (bao gồm cả máy vi tính cácloại và các bộ phận của máy vi tính, máy in chuyên dùng cho máy vi tính), trừbộ phận lưu giữ điện, được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT. Việc lập hoá đơnbán hàng hóa được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 2 Thông tư số 13/2009/TT-BTC nêu trên, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi "10% x 50%", tiền thuếGTGT, tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Hội tin học TP. Hồ Chí Minh đượcbiết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương