BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/TCT-CS
V/v điều kiện thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Công ty Sumitomo Corporation

Tổng cục Thuế nhận được công vănkhông số ngày 24/12/2012 của Công ty Sumitomo Corporation hỏi về điều kiệnthanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Cục Thuế thành phốHồ Chí Minh đã có công văn trả lời số 6574/CT-TTHT ngày 30/08/2012 là đúng quyđịnh.

Đề nghị Công ty SumitomoCorporation thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 6574/CT-TTHT nêutrên và liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tySumitomo Corporation biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Vụ PC, KK;
- Lưu VT, CS(2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ