BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 987/TY-KD
V/v thành lập Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

Kínhgửi: Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hiện nay, Cục Thú y đã nhận đượcvăn bản của một số Chi cục Thú y các tỉnh, thành phố về việc đề nghị cho phépthành lập, bổ sung quy hoạch các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thôngtrên địa bàn phụ trách, về vấn đề này Cục Thú y có ý kiến như sau:

1. Việc tổ chức các Trạm kiểm dịchđộng vật tại các đầu mối giao thông hiện nay thực hiện theo hướng dẫn tại côngvăn số 3703/BNN-TY ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônvề việc kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩm động vật trong nước.

2. Để hạn chế việc gây phiền hà,cản trở lưu thông hàng hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạochỉ duy trì hoạt động các Trạm kiểm dịch động vật tại các đầu mối giao thônghiện nay theo hướng dẫn tại công văn số 3703/BNN-TY ngày 11/12/2008. Việc thànhlập mới, bổ sung các Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông sẽ thực hiệntheo quy hoạch hệ thống Trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông trong cảnước sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3. Căn cứ tình hình dịch bệnh độngvật trong tỉnh hoặc ở các tỉnh khác liền kề (khi có dịch bệnh động vật thuộcdanh mục các bệnh phải công bố dịch như bệnh Cúm gia cầm, Tai xanh, Lở mồm longmóng …), Chi cục kiến nghị UBND tỉnh thành lập các trạm, chốt kiểm dịch độngvật tạm thời, thực hiện việc kiểm soát vận chuyển, lưu thông động vật, sản phẩmđộng vật trong thời gian có dịch.

Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y cáctỉnh, thành phố báo cáo UBND tỉnh và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 3703/BNN-TY ngày11/12/2008.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT; (để báo cáo)
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Cơ quan Thú y vùng, Chi cục KDĐV vùng;
- Lưu VT, KD.

CỤC TRƯỞNG
Bùi Quang Anh