VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------

Số: 987/VPCP-KGVX

V/v: tổ chức Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ ba

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 04/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 01 năm 2010) về việc xin chủ trương tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba và các sự kiện bên lề năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý tổ chức Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ ba và các sự kiện bên lề năm 2010.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chuẩn bị kỹ nội dung để Hội nghị có hiệu quả, ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTN, KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ