BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9871/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa GC của DNCX

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Osawa Việt Nam.
(Đ/c: khu CN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam)

Trả lời công văn số 300614/CVHQ ngày 30/06/2014 của Công ty TNHH OsawaViệt Nam vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công của DNCX vớidoanh nghiệp nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về cơ sở pháp lý:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Mục II Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thì DNCX được thuê giacông trong nước một hoặc nhiều công đoạn sản xuất mà máy móc, thiết bị của doanhnghiệp chưa đáp ứng được về số lượng hoặc chất lượng.

Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013của Chính phủ, Công ty được tạm nhập - tái xuất khuôn theo hợp đồng thuê, mượnđể phục vụ sản xuất.

2. Thủ tục hải quan:

Cả 02 trường hợp Công ty nêu tại công văn số 300614/CVHQ dẫn trên đềuđáp ứng điều kiện để thực hiện hợp đồng gia công.

Thủ tục hải quan đối với DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công thựchiện theo quy định tại khoản 2 và tiết đ1 điểm đ khoản 3 Điều 49 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính. Theo đó, đối với hànghóa do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công,doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóacho thương nhân nước ngoài; về địa điểm làm thủ tục hải quan để thực hiện hợp đồng gia công do doanh nghiệp nội địa lựachọn tại Chi cục hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục hải quan nơi có cơ sở sảnxuất của doanh nghiệp nội địa

Trong hợp đồng gia công ký với doanh nghiệp nội địa ngoài các điềukhoản theo quy định, còn có điều khoản thỏa thuận về việc cho doanh nghiệp nộiđịa mượn khuôn để sản xuất hàng hóa; điều khoản thỏa thuận về việc doanh nghiệpnội địa tự cung ứng NVL nếu bên đặt gia công không cung cấp NVL cho doanhnghiệp nội địa.

Thủ tục hải quan thực hiện theo Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày24/01/2014 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Osawa Việt Nam biết, thực hiệnhoặc liên hệ với Chi cục Hải quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh