TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9873/CT-THNVDT
V/v quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2013

Kínhgửi: Chi cục Thuế quận, huyện.

Căn cứ Luật sửa đi, bsung một số điều Luậtthuế giá trị gia tăng, Luật sửa đi,bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế hướng dẫn công tácquản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương phápkhoán thuế từ ngày 01/01/2014, như sau:

1. Đối tượng áp dụng

- Hộ, cá nhân kinh doanh vận tải nộpthuế theo phương pháp khoán thuế quy định tại điều 38 Luật quản lý thuế;

- Xã viên hợp tác xã là chủ phươngtiện tự kinh doanh.

2. Cácloại thuế phải nộp

Hộ, cá nhân, xã viên hợp tác xã vậntải tự kinh doanh vận tải hướng dẫn tại công văn này thuộc đối tượng nộp thuếmôn bài hàng năm; nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân theo quý.

3. Doanhthu ấn định

3.1. Mức doanh thu ấn định

Căn cứ kết quả khảo sát của liênngành: Cục Thuế thành phố - Sở Giao thông vận tải thành phố - Liên minh Hợp tácxã thành phố, mức doanh thu ấn định làm căn cứ tính thuế cho từng loại phươngtiện vận tải được áp dụng từ ngày 01/01/2014, thay thế mức doanh thu ấn địnhtại công văn số 4175/CT-THNVDT ngày 29/5/2009 và công văn số 5185/CT-THNVDTngày 01/7/2009 của Cục Thuế. Cụ thể như sau:

Đơn vịtính: đồng

Loại phương tiện vận tải

Mức doanh thu ấn định tháng từ 01/01/2014

Mức doanh thu ấn định quý từ 01/01/2014

1/ Doanh thu vận tải hàng hóa đường bộ tính theo trọng tải xe (đồng/xe/tháng hoặc quý)

- Xe dưới 1 tấn

- Xe từ 1 tấn đến dưới 2 tấn

12.000.000

14.400.000

36.000.000

43.200.000

- Xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn

- Xe từ 3,5 tấn đến dưới 5 tấn

- Xe từ 5 tấn đến dưới 11 tấn

- Xe từ 11 tấn trở lên

- Xe đầu kéo vận chuyển container

16.800.000

19.200.000

24.000.000

26.400.000

28.800.000

50.400.000

57.600.000

72.000.000

79.200.000

86.400.000

2/ Doanh thu vận tải đường sông (đồng/tấn/tháng hoặc quý)

336.000

1.008.000

3/ Doanh thu Taxi và xe có 7 ghế trở xuống không kể lái xe (đồng/xe/tháng hoặc quý)

9.600.000

28.800.000

4/ Doanh thu vận tải hành khách liên tỉnh trên tuyến và không trên tuyến tính trên số ghế không kể lái xe (đồng/xe/tháng hoặc quý)

- Xe trên 40 ghế

- Xe từ trên 30 - 40 ghế

- Xe từ trên 16 - 30 ghế

- Xe từ trên 07 - 16 ghế30.000.000

26.400.000

19.200.000

12.000.00090.000.000

79.200.000

57.600.000

36.000.000

5/ Doanh thu vận tải hành khách nội thành trên tuyến (đồng/ghế/tháng hoặc quý). Tất cả các loại phương tiện.

840.000

2.520.000

6/ Doanh thu phương tiện xe buýt (tính theo chỗ bao gồm chỗ ngồi và đứng theo đăng ký kiểm định) (đồng/chỗ/tháng hoặc quý)

324.000

972.000

3.2. Doanh thu vượt mứcdoanh thu ấn đnh

Hộ, cá nhân, xã viên hợp tác xã vậntải tự kinh doanh vận tải có doanh thu thực tế theo hóa đơn trong tháng/quý lớnhơn mức doanh thu n định, phải kê khai nộp thuế trên doanhthu thực tế.

4. Phươngpháp tính thuế

4.1. ThuếMôn bài

Mỗi hộ, cá nhân, xã viên hợp tác xãvận tải tự kinh doanh vận tải được cấp mã số thuế phải nộp thuế môn bài theoquy định và chỉ nộp một môn bài, không phân biệt hộ, cá nhân, xã viên đó sở hữunhiều phương tiện tham gia hoạt động vận tải.

Cơ sở xác định bậc môn bài: thực hiệntheo hướng dẫn tại công văn số 252/CT-NV ngày 07/01/2003 của Cục Thuế. Trườnghợp hộ, cá nhân, xã viên sở hữu từ hai phương tiện trở lên thì nộp thuế môn bàitheo bậc 1.

Ví dụ 1: Hộ kinhdoanh vận tải A là chủ phương tiện xe tải chở hàng trọng tải 11 tấn, mức thuếmôn bài theo hướng dẫn tại công văn số 252/CT-NV ngày 07/01/2003 là 1.000.000đồng (bậc1).

Ví d 2: Cá nhân B là chủ phương tiện xe tải chở hàng trọng tải dưới 2,5 tn, mức thuế môn bài theo hướng dẫn tại công văn số 252/CT-NV ngày07/01/2003 là 300.000 đồng (bậc 4).

Ví d 3: Xã viên C là chủ 2 phương tiện gồm 01 xe tải chở hàng hóa trọng ti 10 tấn, 01 xe tải chở hàng hóa trọng tải2,5 tấn, mức thuế môn bài theo cách xác định trên là 1.000.000 đồng (bậc 1)

4.2. Thuếgiá trị gia tăng

Thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế

x

Tỉ lệ (%)

Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng làdoanh thu ấn định hoặc doanh thu thực tế và tỷ lệ 3% trên doanh thu.

Ví d1: Xã viên A, có một xe hoạt động vậntải hành khách loại trên 10 ch, trong quý không sử dụng hóa đơn hoặc có sửdụng hóa đơn, nhưng doanh thu trên hóa đơn thấp hơn 90.000.000 đng/xe/quý (theo quy định về mức doanh thu ấn định đi với xe trên 40 chỗ), thuế GTGT phải nộp theo doanh thu n định là:

90.000.000 đồng/xe/quý x 3% = 2.700.000 đồng/quý

Ví dụ 2: Cũng với ví dụ trên nhưng doanh thu thực tếtheo hóa đơn là 180.000.000 đng/xe/quý, thuế giá trị gia tăng phải nộp là:

180.000.000 đồng/xe/quý x3% = 5.400.000 đồng/quý

4.3. Thuếthu nhập cá nhân

a. Kê khai nộp thuế

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

x

Thuế suất
(lũy tiến từng phần)

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

-

Giảm trừ gia cảnh

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế

=

Doanh thu trong kỳ tính thuế

x

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Căn cứ tính thu nhập chịu thuế thunhập cá nhân (là doanh thu ấn định hoặc doanh thu vượt doanh thu ấn định) và tỷlệ thu nhập chịu thuế ấn định được ban hành theo Thông tư số 111/2013/TT-BTCngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là 15% trên doanh thu.

Về doanh thu thực hiện trong quý:

Nếu doanh thuthực hiện nhỏ hơn doanh thu ấn định thì được tính theo mức doanh thu ấn địnhcủa từng loại phương tiện.

Nếu doanh thuthực hiện lớn hơn doanh thu n định, thì được tính theo doanhthu thực tế.

Ví d:Cá nhân A có một xe hoạt động vận tải hành khách loại trên 40 chỗ, doanh thu thực tế theo hóa đơn là200.000.000 đồng/quý, cá nhân A không có người phụ thuộc, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quý là:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ nh thuế:

200.000.000 đồng x 15% = 30.000.000đồng

Mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhânA:

9.000.000 đồng/tháng x 3 tháng = 27.000.000 đồng

Thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân:

30.000.000 đồng - 27.000.000đồng = 3.000.000 đồng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp(theo biểu thuế lũy tiến từng phần):

3.000.000 đồng x 5% = 150.000 đng

b. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm

Hộ, cá nhân, xã viên hợp tác xã phảiđăng ký người phụ thuộc (nếu có) theo quy định tại Thôngtư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập cá nhânđể giảm trừ gia cảnh khi thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quyết toán thuế thu nhập cánhân là doanh thu thực hiện trong năm, tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế tính trêndoanh thu 15%, số người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, số thuế thu nhập cá nhânđã nộp, để xác định thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp khi quyết toán.

Ví d: Hộ kinh doanh vận tải A, có nhiều phươngtiện hoạt động vận tải hành khách, tổng doanh thu cả năm là 1.200.000.000 đồng,thuế thu nhập cá nhân đã nộp trong năm là 5.000.000 đồng, tỉ lệ thuế thu nhậpchịu thuế trên doanh thu là 15%, hộ kinh doanh vận tải A có 1 người phụ thuộc,quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

Thu nhập chịu thuế tính tỉ lệ trêndoanh thu:

1.200.000.000 đồng x15% = 180.000.000 đồng

Mức giảm trừ gia cảnh cho hộ kinhdoanh vận tải A và người phụ thuộc:

(9.000.000 + 3.600.000) đồng/thángx 12 tháng = 151.200.000 đồng

Thu nhập tính thuế thu nhập cánhân:

180.000.000 đồng -151.200.000 đồng = 28.800.000 đồng

Thuế thu nhập cá nhân phải nộptheo biểu thuế lũy tiến từng phần là 5% (vì có mức thu nhập c năm dưới 60 triệu đồng):

28.800.000 đồng x5% = 1.440.000 đồng

Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp:

1.440.000 đồng - 5.000.000 đồng = -3.560.000 đồng

Như vậy hộ kinh doanh vận tải A sẽ làm thủ tục hoàn 3.560.000 đng tiền thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn s tiền thuế phải nộp.

5. Tổ chức thực hiện

Chi cục Thuế phổ biến nội dung đếncác Hợp tác xã vận tải, cá nhân thuộc đi tượng áp dụngtại Công văn này. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mc các Chi cục Thuế phản ánh, có đề xuất kịp thời vềCục Thuế để nghiên cứu hướng dn chung trên địa bàn thành phố.

Khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Tàichính, Tổng cục Thuế thì thực hiện theo văn bản của Bộ Tài chính, Tổng cụcThuế./.

Nơi nhận:
- Sở GTVT "để kết hp";
- Liên Minh HTX "để kết hp";
- Tổng cục Thuế "để báo cáo"
- BLĐ Cục thuế;
- CCT quận, huyện;
- Các Phòng TTHT; Pháp chế, Thanh tra, KTNB
- Lưu: VT, THNVDT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn