BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9874/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận hàng hóa đã xuất khẩu trên tờ khai cung ứng (tái xuất) xăng dầu cho tàu biển chạy tuyến quốc tế xuất cảnh

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2442/HQHCM-GSQL ngày 07/7/2014 của Cục Hải quanTP.Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 12, khoản 3 Điều 13 Thôngtư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan cửakhẩu cảng Sài Gòn Khu vực III - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh (nơi mở tờ khai táixuất xăng dầu) căn cứ trên Biên bản giao nhận xăng dầu cung ứng (tái xuất) giữaCông ty Xăng dầu Khu vực II - TNHH MTV với tàu TongCheng 701 có xác nhận củaChi cục Hải quan cảng Sài Gòn Khu vực II - Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, hồi báovề việc tàu thực xuất cảnh của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ - Cục Hảiquan TP.Cần Thơ (nơi làm thủ tục xuất cảnh cho tàu) và tờ khai nhập khẩu đãhoàn thành thủ tục hải quan đối với phần xăng dầu chạy chặng nội địa (cảng KhánhHội - cảng Cần Thơ) để xác nhận “Hàng hóa đã xuất khẩu” trên tờ khai hải quanvề lượng xăng dầu thực sử dụng cho chặng quốc tế xuất cảnh.

2. Nội dung điểm 1 nêu trên thay thế cho nội dung hướng dẫn về Chi cụcHải quan xác nhận “Hàng hóa đã xuất khẩu” được nêu tại điểm 7.4 công văn số 6843/TCHQ-GSQL ngày 10/6/2014 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh được biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh