BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9875/TCHQ-GSQL
V/v tái xuất hành lý

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội.
(Địa chỉ: 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Đạisứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội và xin hân hạnh phúc đáp công hàm sốHAN/2014-145 của Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội về đề nghị cho phép ôngRunhaar Job Jelger - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nộiđược tái xuất lô hàng hành lý cá nhân khi ông Runhaar Job Jelger kết thúc nhiệmkỳ công tác tại Việt Nam; chiếc xe ô tô hiệu Nissan Xtrail, sản xuất năm 2007,số khung TN1TANT31Z0000101, số máy QR25457324A được ủy quyền cho Đại sứ quánVương quốc Hà Lan tại Hà Nội làm mọi thủ tục liên quan như sau:

1. Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày11/02/2014 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý để ông Runhaar Job Jelgerđược tái xuất hành lý về nước và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội đượcthay mặt ông Runhaar Job Jelger hoàn thành thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượnghoặc tiêu hủy chiếc xe ô tô nêu trên theo quy định trong thời hạn 06 tháng kểtừngày ông Runhaar Job Jelger kếtthúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Giấyủy quyền giữa ông Runhaar Job Jelger và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại HàNội phải có nội dung xác nhận của Đại sứ quán về việc bảo quản nguyên trạngchiếc xe ô tô nêu trên và hoàn thành thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhượng hoặctiêu hủy xe trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ông Runhaar Job Jelger kết thúcnhiệm kỳ công tác tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 6 Điều 3 Thông tư số19/2014/TT-BTC.

2. Đề nghị Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội hướng dẫn ôngRunhaar Job Jelger liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Chi cục Hảiquan cửa khẩu nơi tái xuất hành lý để được hướng dẫn giải quyết thủ tục táixuất theo quy định.

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namxin gửi tới Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP Hà Nội (để t/h);
- Cục LTNN (BNG) - 06 Chu Văn An, Ba Đình, HN (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh