BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9876/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục tạm nhập-tái xuất hàng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2688/HQHCM-GSQL ngày 24/7/2014 của Cục Hải quanThành phố Hồ Chí Minh về việc ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn nhưsau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/09/2013 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thì thủ tục hải quan đối với vật phẩm, hàng hóa là máy móc, thiết bị, dụngcụ, phương tiện làm việc v.v... với số lượng đơn lẻ, không cóhợp đồng mua bán, không phải trả phí thuê, mượncho đối tác nước ngoài tạm nhập để trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại cơ quan,tổ chức được thực hiện như sau:

Cơ quan, tổ chức (người mượn) nộp văn bản chứng minh việc mượn vật phẩm hàng hóa từ nước ngoài để trưng bày, giớithiệu sản phẩm, trongđó thể hiện tên, địa chỉ người cho mượn, người mượn, danhsách hàng hóa mượn, thời hạn mượn v.v... thay thế hợp đồng mua bán và thực hiệncác quy định khác tại Khoản 3, Điều 53 Thông tư 128/2013/TT-BTC dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan Thành phố HồChí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, thành phố (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh