BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9878/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc lô hàng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Viễn Dương

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Công ty Vận tải biển Container Vinalines.
(Đ/c: Tầng 10, Tòa nhà Hàn Việt, Số 203 Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 432/VCSC-KTC ngày 01/7/2014 của Công ty Vận tảibiển Container Vinalines (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thì lô hàng 10container bột đá nêu tại công vănsố432/VCSC-KTC dẫn trên bị từ bỏ, hiện đang lưu giữ tại cảng Đoạn Xá là hàng vậnchuyển nội địa được Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Viễn Dương (hiện nayđã đổi tên thành Công ty TNHH Kim Phú Viễn Dương) thuê Công ty vận chuyển đếncảng Sài Gòn. Lô hàng này không nằm trong địa bàn giám sát hải quan, khôngthuộc đối tượng kiểm tra giám sát hải quan, do vậy không thuộc thẩm quyền giảiquyết của cơ quan Hải quan theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vịthuê mượn vỏ container là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Viễn Dương đểgiải quyết vụ việc nêu trên theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục HQ TP.
Hải Phòng (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh