BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 987TCT/PCCS
V/v: kê khai nộp thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thanh Dương
(90 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội)

Trảlời công văn số 45/CV ngày 31/12/2004 của Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mạiThanh Dương, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 2 , Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng hướng dẫn:

“…Các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương) nơi đóng trụ sở chính của Công ty nếu không trực tiếp bánhàng, không phát sinh doanh thu, cơ sở không hạch toán đầy đủ thuế đầu vào thìthực hiện kê khai, nộp thuế tập trung tại Văn phòng trụ sở chính của Công ty”.

Căncứ vào hướng dẫn nên trên, trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại ThanhDương có chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại Hưng Yên, nhưng công ty ký hợp đồngcho thuê nhà xưởng tại Hưng Yên thì doanh thu từ hoạt động cho thuê này phátsinh tại trụ sở chính của công ty. Công ty xuất hóa đơn GTGT cho bên đi thuê vàtiến hành kê khai, nộp thuế GTGT của hoạt động cho thuê này tại trụ sở chínhcủa Công ty.

Tổngcục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội, Cục thuế Hưng Yên
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương