CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 998/CP-QHQT
V/v Dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên do Luxembourrg viện trợ

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Y tế,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (văn bản số 353/CV-UB ngày 12 tháng 5 năm 2003), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4013 BKH/KTĐT ngày 04 tháng 7 năm 2003) về dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tỉnh Hương Yên do Luxembourrg viện trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Phê duyệt dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế tỉnh Hưng Yên” do Chính phủ Đại Công quốc Luxembourrg viện trợ không hoàn lại với tổng kinh phí của dự án là 3.136.560 Euro, trong đó viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đại Công quốc Luxembourrg là 2.987.200 Euro và vốn đối ứng của Việt Nam là 149.360 Euro lấy từ ngân sách hàng năm phân cho tỉnh Hưng Yên.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên lưu ý những ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản nói trên.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm