TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/GSQL-GQ3
V/v cấp giấy phép nhập khẩu theo chế độ quà biếu - tặng

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhậnđược Đơn xin cấp phép nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng số 15/2014/CV-TCM ngày 10/7/2014 của công ty CP Tư vấn giáo dục TACOMA - TP ĐàNẵng (có đồng kính gửi Cục Hải quan TP Đà Nẵng). Về vấn đề này, Cục Giám sátquản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo hồ sơ gửi kèm Đơn số 15/2014/CV-TCM của công ty CPTư vấn giáo dục TACOMA -TP Đà Nẵng thì trên Vận tải đơn số SSS-SGN-70H, ngườigửi hàng là Prestige Trading, người nhận hàng là Tran Van Bang, xe ô tô về đếncảng Đà Nẵng ngày 21/12/2012. Tuy nhiên do kinh doanh thua lỗ, ông Bằng đãkhông thể thanh toán số tiền mua xe cho công ty Prestige Trading và đề nghị táixuất chiếc xe. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, công ty Prestige Trading đãquyết định trao tặng chiếc xe cho công ty CP Tư vấn giáo dục TACOMA - TP ĐàNẵng. Đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng căn cứ các quy định hiện hành để rà soátbộ hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu của công ty, nếu không có vướng mắc nàophải xác minh làm rõ thì thực hiện việc cấpgiấyphép nhập khẩu theo chế độ quà biếu, tặng cho công ty CP Tư vấn giáo dục TACOMA- TP Đà Nẵng.

2. Cục Hải quan Đà Nẵng có văn bản thông báo việc cấp giấyphép nhập khẩu xe cho Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanhđể Cục Thuế địa phương theo dõi, tính thuế chiếc xe theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thôngbáo nội dung trên để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết và thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga