BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 988/TCHQ-GSQL
V/v: Sử dụng niêm phong hải quan.

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 95/HQCT-NV ngày ngày 31/01/2007 của Cục Hải quan Cần Thơ, số 299/HQTP-NV ngày 30/01/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và số 816/HQHP-PNV ngày 01/02/2007 của Cục Hải quan Hải Phòng về sử dụng niêm phong hải quan đối với xăng dầu, hàng tạm nhập tái xuất, chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu đến địa điểm khác và từ các địa điểm khác đến cửa khẩu phải thực hiện niêm phong hải quan. Doanh nghiệp phải bố trí phương tiện vận tải đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan.

2. Đối với một số hàng hóa đặc thù như xăng, dầu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của một số đơn vị cho tạm thời sử dụng lại phương tiện kẹp chì hải quan được qui định tại Quyết định số 158/TCHQ-QĐ ngày 31/10/1996 của Tổng cục Hải quan để niêm phong bồn, bể chứa xăng, dầu trong quá trình làm thủ tục hải quan cho đến khi phương tiện niêm phong mới thay thế.

3. Đế với các loại hình: tạm nhập- tái xuất, chuyển cửa khẩu, quá cảnh mà hàng hoá được chuyên chở trên phương tiện mui trần (tàu hỏa, ôtô tải, xà lan…) không đáp ứng yêu cầu niêm phong hải quan qui định tại điểm 3, phần I, Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định 2811/QĐ-TCHQ ngày 29/12/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì thực hiện kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu nhập và cửa khẩu xuất không niêm phong hải quan, doanh nghiệp tự bảo quản trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất.

4. Giao Công ty Cổ phần Nam Hải nghiên cứu sản xuất phương tiện niêm phong mới thay thế kẹp chì đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan đối với một số chủng loại, mặt hàng đặc thù.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website HQ ;
- Lưu VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu