BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
Số: 988/TCHQ-TXNK
V/v: Hoàn thuế xe tải tự đổ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa
Trả lời công văn số 93/HQTH-NV ngày 1.2.2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc hoàn thuế nhập khẩu xe tải tự đổ tổng trọng lượng có tải từ 24 tấn đến không quá 45 tấn do Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nhập khẩu từ 1.1.2008 đến 21.12.2009 theo hướng dẫn phân loại tại công văn số 10565/BTC-CST ngày 9.8.2011 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa thực hiện theo hướng dẫn về các căn cứ phân loại hàng hóa quy định tại Mục II, Phần B, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.8.2003 của Bộ Tài chính (trong đó có tài liệu kỹ thuật, mô tả chi tiết hàng hóa, catalogue minh họa hàng hóa) đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 10565/BTC-CST của Bộ Tài chính để xem xét trường hợp đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp.
Nếu xác định hàng hóa thực tế đáp ứng được đầy đủ, chính xác các tiêu chí, điều kiện nêu tại công văn số 10565/BTC-CST thì hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thanh hóa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường