TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN
VNACCS/VCIS
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9888/TCHQ-VNACCS
V/v trả lời vướng mắc trên hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời văn bản số 2269/HQBRVT-TTDL ngày 09/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu về một số vướng mắc khi sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, Ban Triển khaiDự án VNACCS/VCIS có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc đối với nghiệpvụ hủy tờ khai tạm nhập tái xuất:

Qua kiểm tra trên hệ thống, tờ khai tạm nhập100027790701 và tờ khai tái xuất 300046703260 tương ứng với tờ khai tạm nhậpnày đều đã được thông quan. Đồng thời tờ khai tái xuất 300046703260 đã khai báosố lượng tái xuất cân bằng với tờ khai tạm nhập 100027790701, do đó sau 6 ngàylàm việc tờ khai tạm nhập tái xuất sẽ được xóa khỏi cơ sở dữ liệu giao dịch vàchuyển sang vùng lưu trữ gốc. Việc thực hiện hủy tờ khai 300046703260 do khaisai địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến thực chất chỉ là thêm ghi chú bằngnghiệp vụ CNO cho tờ khai hủy sau thông quan còn trên hệ thống vẫn tồn tại tờkhai 300046703260 đã thông quan.

Vì vậy, sẽ không thể sử dụng nghiệp vụ ITI để tracứu tờ khai tạm nhập tái xuất. Ngoài ra, tại thời điểm doanh nghiệp mở tờ khaitái xuất mới thì tờ khai tạm nhập đã được chuyển vào kho dữ liệu gốc nên hệthống báo lỗi “Tờ khai tạm nhập tái xuất không tồn tại trong hệ thống”.

2. Về vướng mắc không thựchiện được nghiệp vụ xử lý tờ khai trên hệ thống đối với tờ khai chuyển luồng:

Theo thiết kế của hệ thống thì chỉ duy nhất ngườidùng nào được lãnh đạo (sử dụng nghiệp vụ NA02A) phân công xử lý tờ khai mới cóthể thực hiện nghiệp vụ hoàn thành kiểm tra CEA.

Kiểm tra dữ liệu hệ thống bằng nghiệp vụ EUC tạibảng EIE033A CSDL Thông tin quản lý kiểm tra XNK, tờ khai 100047793200 đã đượckhai báo bổ sung và số tờ khai cuối cùng là 100047793201. Tờ khai 100047793201đã được hoàn thành kiểm tra vào ngày 27/06/2014 bởi người dùng có ID là51CB0011.

Tại bảng EIE045A CSDL Thông tin nhập khẩu, tờ khai100047793201 đã được cấp phép thông quan vào 27/06/2014 10:18:35 do người dùng51CB0011 thực hiện.

Vì vậy, trong trường hợp này đềnghị Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra lại quá trình thực hiện của cán bộ,công chức được phân công xử lý tờ khai.

3. Về vướngmắc đối với tờ khai đã hủy nhưng không thay đổi trạng thái trên hệ thống:

Qua kiểm tra hệ thống, do tờ khai100019602543 đã được hủy trên hệ thống VCIS mà không được hủy trên hệ thốngVNACCS nên cán bộ hải quan không thể tham chiếu tờ khai tại màn hình NA02A màvẫn có thể tham chiếu tờ khai trên hệ thống VNACCS. Đồng thời hệ thống TQĐT V5nhận thông tin đồng bộ từ hệ thống VNACCS nên khi tra cứu tờ khai trên hệ thốngTQĐT V5 vẫn thấy tờ khai đang ở trạng thái “mang hàng về bảo quản” và tờ khaicũng không nằm trong danh sách tờ khai hủy.

Để xử lý vướng mắc trên đề nghị sửdụng nghiệp vụ IDA01 (mã B) sau đó thực hiện xử lý trên tờ khai sửa đổi.

Ban triển khai Dự án VNACCS/VCISthông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL (để p/h);
- Lưu: VT, VNACCS (5b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TK HQ
Nguyễn Trần Hiệu