TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 989/CT –TTHT
V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế

TP. Hồ Chí Minh , ngày 20 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Sóng Vang
Đ/chỉ: 72/789 Nguyễn Văn Dung, P.6, Quận Gò Vấp, TP.HCM
MST: 0301883528

Trả lời văn bản số 01/12/SV ngày 16/01/2012 của Công ty về khaibổ sung hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 9 Chương II Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quảnlý thuế quy định:

“Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, ngườinộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫngây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơkhai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, khôngphụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trướckhi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanhtra thuế tại trụ sở người nộp thuế

b) Mẫu hồ sơ khai bổ sung:

- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS banhành kèm theo Thông tư này;

- Tờ khai thuế của kỳ kê khai bổ sung điều chỉnh đã được bổsung, điều chỉnh (tờ khai này là căn cứ để lập Bản giải trình khai bổ sung,điều chỉnh mẫu số 01/KHBS );

- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trìnhkhai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từngphần cụ thể tại Thông tư này.

...

e) Việc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trong một sốtrường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điềuchỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGTphải nộp) thì người nộp thuế không phải nộp bổ sung số thuế sau khi kê khai bổsung, điều chỉnh; không tính phạt nộp chậm tiền thuế GTGT. Số thuế GTGT khôngđược khấu trừ của kỳ kê khai bổ sung, điều chỉnh, người nộp thuế kê khai vàochỉ tiêu - Điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước trên tờ khai thuế GTGTcủa kỳ lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh.

...”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty đang lập hồ sơhoàn thuế GTGT cho kỳ hoàn từ tháng 01/2009 đến tháng 09/2011 nhưng chưa nộp hồsơ cho cơ quan thuế, đã kê khai số thuế GTGT đề nghị hoàn vào tờ khai tháng09/2011, nay phát hiện trong tờ khai thuế GTGT tháng 11/2009 có sai sót thìđược khai bổ sung hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT số 4;
- P.PC
- Lưu (HC, TTHT).
146-9955/12-Phong

TUQ.CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga