BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 989/LĐTBXH-BHXH
V/v Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động  

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH ADC

Trả lời công văn số 75/CV-PC ngày 23/12/2008 của quý cơ quanvề việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, Bộ Lao động – Thương binh vàXã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày22 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểmxã hội bắt buộc thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộctheo Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiềnlương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mứctiền lương theo ngạch, bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượtkhung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương tối thiểuchung tại thời điểm đóng.

2. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lươngdo người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảohiểm xã hội là mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động.

3. Trường hợp mức tiền lương, tiền công tháng quy định tạikhoản 1 và khoản 2 Điều này cao hơn 20 tháng lương tối thiểu chung thì mức tiềnlương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 tháng mức lương tối thiểuchung.

Đề nghị quý Công ty căn cứ theo quy định nêu trên để thựchiện việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Nếu còn vướng mắc, đề nghịquý Công ty làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ để được xem xét, trảlời cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ BHXH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thúy Nga