BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 989/TCT-CS
V/v thực hiện hóa đơn, chứng từ trong việc sử dụng tài sản dùng chung

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Bưu chính viễn thông ViệtNam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4947/KTTKTC ngày21/11/2008 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam hỏi về việc thực hiện hóađơn, chứng từ trong việc sử dụng tài sản chung.

Theo trình bày của Tập đoàn thì thực hiện các Quyết định củaChính phủ, hoạt động Bưu chính và viễn thông được tách riêng biệt. Theo đó từngày 1/1/2008 trên cùng 1 địa phương (tỉnh, thành phố) hình thành 2 pháp nhânmới được tổ chức lại từ Bưu điện tỉnh, thành phố trước đây, gồm Bưu điện tỉnh,thành phố mới là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu chính Việt Nam(VNPost) và Viễn thông tỉnh, thành phố là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Trong quá trình tổ chức lại sản xuất,nhiều tài sản là nhà cửa, đất đai mặc dù được bàn giao cho một chủ thể quản lý(Bưu điện tỉnh hoặc Viễn thông tỉnh) nhưng vẫn được khai thác, sử dụng chungcho cả hai lĩnh vực bưu chính (Bưu điện tỉnh), viễn thông (Viễn thông tỉnh) vìnhiều lý do, cụ thể: do chưa bố trí được mặt bằng làm việc; do thiết bị viễnthông vẫn đang được lắp đặt trên cùng mặt bằng… Hiện tại, gần như toàn bộ cácđơn vị Bưu chính và Viễn thông trên 64 tỉnh, thành phố đang phát sinh quan hệsử dụng chung tài sản. Các chi phí phát sinh trong quá trình cùng sử dụng, khaithác tài sản giữa Bưu điện tỉnh và Viễn Thông tỉnh, cụ thể gồm: chi phí khấuhao TSCĐ; tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chi phí sửa chữa tài sản; chi phíđiện, nước; chí phí nhân công bảo vệ, phục vụ.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 9 Chương II Nghịđịnh 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếgiá trị gia tăng; Điều 9 Chương III Nghị định 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng năm 2008;

Căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2007/NĐ-CP ngày14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanhnghiệp năm 2003; quy định tại khoản 1 Điều 9 Chương II Nghị định 124/2008/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếthu nhập doanh nghiệp năm 2008;

Bưu điện tỉnh và Viễn thông tỉnh được kê khai khấu trừ thuếGTGT của tài sản, hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá,dịch vụ chịu thuế GTGT; được tính vào chi phí khoản chi tiền sử dụng đất, tiềnthuê đất, chi phí dịch vụ mua ngoài: điện, nước, điện thoại, sửa chữa tài sảncố định; chi phí khấu hao tài sản cố định..;Trường hợp hai bên sử dụng chungtài sản và tài sản giao cho một bên quản lý thì đối với chủ thể quản lý tàisản: việc thu, chi tiền của các chi phí cho đối tác cùng khai thác, sử dụng tàisản được xác định là khoản chi hộ và khoản thu hộ.

Trường hợp này các bên sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Đối với tiền điện, nước, chi phí sửa chữa tài sản, chi phíthuê bảo vệ, thuê dịch vụ là các chi phí có hóa đơn GTGT, có thuế GTGT; trênhóa đơn chir ghi tên người mua là chủ thể được giao quản lý tài sản: Căn cứbiên bản xác định tỷ lệ chi phí sử dụng chung, chủ thể quản lý tài sản thựchiện xuất hóa đơn GTGT trên hóa đơn ghi rõ là thu hộ tiền thanh toán chi phíđiện, nước, chi phí thuê bảo vệ, thuê dịch vụ của tài sản dùng chung đã chi hộtheo hóa đơn số...; số tiền thu hộ, số thuế GTGT; thuế suất thuế GTGT; tổngtiền thanh toán.

- Đối với chi phí khấu hao TSCĐ, tiền thu sử dụng đất, tiềnthuê đất; tiền lương bảo vệ, nhân viên phục vụ (chi phí không có thuế GTGT):Căn cứ Biên bản xác nhận tỷ lệ chi phí mà các bên sử dụng, các bên lập chứng từthu chi để thực hiện thanh toán các khoản chi: lương bảo vệ, lương nhân viênphục vụ, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chi phí khấu hao của tài sản dùngchung. Căn cứ chứng từ thu, chi và Biên bản xác nhận tỷ lệ chi phí, chủ thểquản lý tài sản hạch toán giảm chi phí, bên sử dụng tài sản hạch toán chi phíkhi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Bưu chính viễn thông ViệtNam được biết và đề nghị Tập đoàn chỉ đạo trong hệ thống ở địa phương liên hệvới cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương