BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 989/TCT-CS
V/v khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất do nhận chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời Công văn số 13380/CT-QLCKTTngày 10/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về thu tiền sử dụng đất khi chuyểnđất thuê sang giao đất nộp tiền sử dụng đất. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề tương tự, Tổng cục Thuếđã có Công văn số 3681/TCT-CS ngày 17/10/2011 gửi Cục Thuế tỉnh Hòa Bình vềviệc khấu trừ tiền đền bù, hỗ trợ về đất được thực hiện theo khoản 3, Điều 2Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thutiền sử dụng đất (Công văn số 3681/TCT-CS pho to kèm theo).

Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắccủa Cục Thuế về việc khấu trừ tiền đền bù hỗ trợ trong trường hợp cá nhân tựnhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có phương án bồi thường, hỗ trợđược cấp có thẩm quyền phê duyệt) để nghiên cứu hoàn thiện chính sách. Trongkhi chưa có quy định mới, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định của phápluật hiện hành.

Tổng cục thuế trả lời để quý CụcThuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ