BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9892/BTC-TCHQ
V/v thời hạn nộp thuế
nhập khẩu của phí bản quyền

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Vinataba -Philip Morris;
(Cây số 8, quốc lộ 1, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ)
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trả lời công văn số 297/VPM-KT ngày 8/5/2015 củaCông ty TNHH Vinataba - Philip Morris về thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuếphải nộp của phí bản quyền được xác định từ ngày 1/4/2015, để việc thực hiệnđược thống nhất, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Điểm e khoản 2 Điều 13 và điểm b.1 khoản 8 Điều 14Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày1/4/2015) quy định: tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báorõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền, phí giấy phép hoặc khoản tiềnkhác do người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, địnhđoạt, sử dụng hàng nhập khẩu trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu hoặc tờ khai trịgiá hải quan đối với trường hợp phải khai tờ khai trị giá hải quan. Trong thờihạn 05 ngày kể từ ngày thực trả, người khai hải quan thực hiện khai báo, tínhsố thuế phải nộp đối với các khoản phí nêu trên trên tờ khai bổ sung sau thôngquan, đồng thời nộp đủ tiền thuế theo quy định.

Khoản 8 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ ngày 01/4/2015) quy định:“Thờihạn nộp tiền thuế của phí bản quyền, phí giấy phép và khoản tiền do người nhậpkhẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng nhậpkhẩu không xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai ...là ngày đăng ký tờkhai bổ sung sau thông quan. ”

Theo quy định nêu trên, trường hợp tiền thuế phảinộp của phí bản quyền, phí giấy phép và khoản tiền do người nhập khẩu phải trảtừ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng nhập khẩu được xácđịnh và khai bổ sung theo đúng quy định nêu trên từ ngày 01/4/2015 thì thời hạnnộp thuế là ngày đăng ký tờ khai bổ sung sau thông quan (không phụ thuộc vàothời điểm thông quan giải phóng hàng trước hay sau ngày 01/4/2015).

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ(46b)

TL BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái