BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
Số: 9894/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt bích
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai
Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 0445/HQĐNa-TXNK ngày 13/3/2014 của Cục Hải quan Đồng Nai về việc phân loại mặt hàng “Mặt bích bằng sắt 400x240x12mm”, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 15/11/2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính;
Trên cơ sở Biên bản làm việc số 01/BB-HC11 ngày 31/07/2014;
Sản phẩm có tên khai báo là “mặt bích” đăng kýnhập khẩu tại tờ khai số 1867/NKD05 ngày 25/9/2012 tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan Đồng Nai có kết quả phân tích được xác định là sản phẩm chế tạo từ thép tấm cán phẳng, gia công tạo lỗ ở tâm và tiện bậc viền ngoài, kích thước (400x240x12)mm, sau khi nhập khẩu phải trải qua 6 công đoạn gia công mới trở thành sản phẩm mặt bích hoàn chỉnh, thuộc nhóm 72.08“Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng; chưa phủ, mạ hoặc tráng”, mã số chi tiết 7208.90.00 “Loại khác”.
Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT PTPL HH XNK & các Chi nhánh;
- Lưu: VT, PL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?