BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 989 TCT/PCCS
V/v: Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnhLong An

Trả lời công văn số 301/CT-TTHT ngày26/1/2005 của Cục thuế tỉnh Long An về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 6.12 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị địnhsố 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: “Cơ sở kinh doanh được thành lập trongcác trường hợp dưới đây không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

- Cơ sở kinh doanh được thành lậptrong các trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo quy định của phápluật;

- Cơ sở kinh doanh được thành lập dochuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (trừ các trường hợp cổphần hoá và giao, bán doanh nghiệp nhà nước theo Nghị định số 64/2002/NĐ-CPngày 19/6/2002, Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10/9/1999 và các Nghị định sửađổi, bổ sung các Nghị định trên của Chính phủ);

- Doanh nghiệp tư nhân mới thành lậptừ chủ hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề kinh doanh và trụ sở kinh doanh nhưtrước đây;

- Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợpdanh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đạidiện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất trong cơ sở kinh doanhnày đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là chủ doanh nghiệp tư nhân,thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp caonhất trong các cơ sở kinh doanh đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được12 tháng tính từ thời điểm giải thể cơ sở kinh doanh cũ đến thời điểm thành lậpcơ sở kinh doanh mới”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên trườnghợp doanh nghiệp khác mua lại toàn bộ tài sản (máy móc, thiết bị, nhà xưởng)của doanh nghiệp bị phá sản được toà án phát mãi để thành lập doanh nghiệp mới,hoạt động cùng ngành nghề, tại cùng một địa điểm cũ, nếu đáp ứng được các điềukiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên thìđược hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mớithành lập từ dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương