BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 99/BXD-KTQH
V/v: xin dừng không triển khai đầu tư xây dựng KCN Long Mỹ giai đoạn II

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Phúc đáp công văn số 4392/UBND-CN ngày 21/12/2009 của UBNDtỉnh Bình Định về việc xin dừng không triển khai đầu tư xây dựng khu côngnghiệp Long Mỹ (KCN) giai đoạn II; Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo các quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất: thẩm quyềnphê duyệt Quy hoạch tổng thể về phát triển khu công nghiệp thuộc Thủ tướngChính phủ (Điều 23 khoản 2 tiết b), UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm giám sátviệc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hình thành và phát triểnkhu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn và báo cáo trình Thủ tướng Chính phủxem xét giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền (Điều 35 khoản 14).

2/ UBND tỉnh Bình Định cần cân nhắc kỹ về việc dừng triểnkhai giai đoạn II của khu công nghiệp Long Mỹ do các vướng mắc trong giải phóngmặt bằng và vị trí gần Bãi chôn lấp chất thải rắn Long Mỹ. Nếu việc triển khaikhông khả thi, UBND tỉnh cần có tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiếnchỉ đạo về việc dừng đầu tư giai đoạn II của KCN Long Mỹ.

3/ Đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị liên quannghiêm túc rút kinh nghiệm về chất lượng công tác lập quy hoạch để tránh lặplại các trường hợp tương tự trong tương lai.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnhBình Định tiếp thu và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để báo cáo);
- Lưu VP, Vụ KTQH.


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn