BỘ XÂY DỰNG

---------------------

Số: 99/BXD-QLN

V/v: kinh doanh nhà ở đã xây dựng xong phần móng tại Khu đô thị mới Phú Mỹ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng Quảng Ngãi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 737/SXD-QLN &BĐS ngày 25/8/2011 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi về việc đề nghị cho ý kiến đối với kiến nghị của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị (tại văn bản số 1812/HUD-BQL5 ngày 06/6/2011 gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi) về việc kinh doanh nhà ở đã xây dựng xong phần móng tại Khu đô thị mới Phú Mỹ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Phương thức kinh doanh nhà ở đã xây dựng xong phần móng như kiến nghị của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị tại văn bản số 1812/HUD-BQL5 ngày 06/6/2011 có thể nghiên cứu áp dụng tại các khu vực chưa có thị trường bất động sản phát triển và người dân có tập quán muốn tự xây dựng nhà ở để phù hợp với điều kiện kinh tế và tập tục sinh sống. Nếu cho phép chủ đầu tư dự án được thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng mua bán nhà ở việc để cho khách hàng thực hiện xây nhà thì cũng cần phải có ràng buộc cụ thể để đảm bảo dự án hoàn thiện đúng theo tiến độ, quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt. Khách hàng khi ký hợp đồng mua bán nhà phải có cam kết về tiến độ thi công phần thô và hoàn thiện nhà ở theo dự án được duyệt. Người mua nhà chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà khi đã xây dựng xong nhà ở.

Do kiến nghị của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị có liên quan tới Nghị định của Chính phủ, vì vậy Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Quảng Ngãi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện phương thức kinh doanh nhà ở đã xây dựng xong phần móng theo đề xuất của Tập đoàn phát triển nhà và đô thị.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Quảng Ngãi nghiên cứu thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c);

- Lưu VT, QLN.

TL.BỘ TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hà