TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/GSQL-GQ1
V/v trả lời vướng mắc của Cục HQ Bà Rịa-Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Liên quan đến một số vướng mắcthuộc lĩnh vực giám sát quản lý nêu tại công văn số 0272/HQBRVT-GSQL ngày15/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục Giám sát quản lý về Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc liên quan đến thựchiện Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thứcăn chăn nuôi: Về việc này, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứuquy định tại Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Nghị định số08/2010/NĐ-CP dẫn trên.

2. Vướng mắc trong quá trình thựchiện Thông tư số 33/2011/TT-BGTVT ngày 24/6/2011 của Bộ Giao thông vận tải:Thông tư trên chưa quy định cụ thể phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác vàvận chuyển dầu khí trên biển phải đăng ký, kiểm tra tại thời điểm nhập khẩu, vàhồ sơ phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan và khi thông quanhàng hóa, do đó chưa có cơ sở để triển khai thực hiện.

3. Về vấn đề xử lý mất tờ khainguồn gốc: Việc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Vụ Tài vụ Quản trị, ngày 07/02/2012,Cục GSQL đã chuyển văn bản để Vụ Tài vụ Quản trị xử lý, do vậy đề nghị Cục Hảiquan tỉnh Vũng Tàu liên hệ với Vụ Tài vụ Quản trị để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quantrả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải