TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi:

Công ty TNHH DV Dầu khí Halliburton Việt Nam.
(Đ/c: Đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu)

Trả lời côngvăn số 1205-2014-2/ĐĐLTTHQ của Công ty TNHH DV Dầu khí Halliburton Việt Nam vướngmắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với lô hàng là thiết bị cách ly cơ họctrong lòng giếng khoan để lắp đặt cho dự án khai thác dầu khí, lô hàng đượcchuyển về cảng Cát Lái TP Hồ Chí Minh theo vận đơn số SGN/EC1911/14-08. Về vấnđề này, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:

Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóanhập khẩu, tạm nhập - tái xuất để phục vụ hoạt động dầu khí được thực hiện theohướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2442/TCHQ-GSQL ngày11/03/2014 của Tổng cục Hải quan (nội dung này đã thay thế điểm1 công văn số 8102/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2013 của Tổng cục Hải quan), theođó địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa này được thực hiện tại Chi cụcHải quan thuận tiện nhất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hảiquan trả lời nội dung trên để Công ty đượcbiết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục HQTP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nguyễn Nhất Kha