BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 99/TCHQ-KTTT
V/v hướng dẫn xử lý điều chỉnh số thu thuế cuối niên độ kế toán

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2354/HQĐN-NV ngày 13.11.2008 của Cục Hảiquan tỉnh Đồng Nai v/v nêu tại trích yếu. Trên cơ sở ý kiến của Vụ chế độ kếtoán và kiểm toán - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2, Điều 62 Luật Ngân sách Nhànước và khoản 1 Điều 68 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06.06.2003 của Chínhphủ quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, số quyếttoán thu Ngân sách Nhà nước là số đã thực nộp hoặc đã hạch toán thu Ngân sách Nhànước qua Kho bạc Nhà nước.

Chênh lệch số thu Ngân sách Nhà nước giữa cơ quan Hải quanhạch toán sai so với số thu của Kho bạc Nhà nước trong năm 2004 và năm 2005 dothời điểm ghi sổ khác nhau không làm thay đổi số thực thu vào Ngân sách Nhànước.

Số thu Ngân sách Nhà nước năm 2004 và năm 2005 đã tổng hợpquyết toán trình Quốc hội phê chuẩn trên cơ sở số thu đã thực nộp hoặc đã hạchtoán thu Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Số báo cáo thu của cơ quan Hải quan nếu có sai lệch với sốliệu của Kho bạc Nhà nước do nguyên nhân chênh lệch về thời điểm ghi sổ thì cóthuyết minh giải trình để không tính trùng số thu.

2. Kế toán hoạt động thu thuế và thu khác của cơ quan Hảiquan chỉ là kế toán nghiệp vụ theo dõi các khoản thu của cơ quan Hải quan, giúpcơ quan Hải quan và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý giám sát hoạt độngnghiệp vụ. Kế toán ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do cơ quanKho bạc thực hiện là kế toán theo dõi các khoản thu, chi phục vụ quyết toánngân sách. Do đó số thu của từng năm ngân sách phản ánh trên báo cáo tài chínhdo Kho bạc Nhà nước thực hiện.

Tuy nhiên, theo quy định tại Chế độ kế toán thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-KTTT ngày 15.11.2000 củaTổng cục Hải quan và Thông tư số 32/2006/TT-BTC ngày 10.04.2006, Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17.10.2007 của Bộ Tài chính, để ghi nhận các khoản thuthuế của các đơn vị nộp qua Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan phải căn cứ vàochứng từ (giấy báo có) của Kho bạc. Để đối chiếu số thu nộp Ngân sách Nhà nướcgiữa cơ quan Hải quan và Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan phải lập "Bảngđối chiếu với Kho bạc số nộp ngân sách".

Trường hợp có phát sinh sai lệch về số thu Ngân sách Nhànước giữa hai cơ quan này thì số thu sai lệch cuối năm giữa cơ quan Hải quan vàKho bạc Nhà nước phải được phản ánh và giải trình trên "Bảng đối chiếu vớiKho bạc số nộp ngân sách".

Do đó, đối với trường hợp số thu do cơ quan Hải quan hạchtoán sai so với số thu của Kho bạc Nhà nước trong năm 2004 và năm 2005, chưa cógiải trình rõ ràng trên báo cáo năm 2004, năm 2005 thì cơ quan Hải quan cần bổsung thêm bản thuyết minh (giải trình) đính kèm báo cáo của năm phát hiện saisót. Trên bản thuyết minh ghi rõ: Điều chỉnh giảm số thu của năm 2004, điềuchỉnh tăng số thu của năm 2005 và nêu rõ lý do tại sao phải điều chỉnh.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiểm tra, giám sát, chỉđạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định về thời điểm ghi sổ, nhập máyhệ thống kế toán KT 559 theo chứng từ (giấy báo có) của Kho bạc Nhà nước đểkhông xảy ra sai sót như trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông