TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/TXNK-QLN
V/v Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ điện tử hàng hải viễn thông Hoàng Tùng
(66A Lê Duẩn, TP Đà Nẵng)

Trả lời công văn số 27/CV-HT ngày12/1/2012 của Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ điện tử hàng hải viễn thôngHoàng Tùng về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 138 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, để có cơ sở giải quyết kiếnnghị của Công ty, đề nghị Công ty bổ sung bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký mãsố thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH XNK thiết bị công nghệ điện tử hàng hải viễn thôngHoàng Tùng được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn