BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 990/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2012

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 149/CT-KTr2 ngày 18/1/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn vềviệc tỷ lệ % thuê TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với chi phí quản lýnhà thầu nước ngoài của Công ty TNHH Tập đoàn Điện khí Thượng Hải. Về vấn đềnày, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 3.2.a Mục III Phần B Thôngtư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiệnnghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại ViệtNam hoặc có thu nhập tại Việt Nam quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanhthu tính thuế áp dụng đối với ngành kinh doanh dịch vụ là 5%;

Tại Điểm 3.2.b1 Mục III Phần BThông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về tỷ lệ % thuế TNDN tính trêndoanh thu tính thuế đối với một số trường hợp cụ thể: "b1) Đối với các hợpđồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khácnhau, việc áp dụng tỷ lệ thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế khi xác địnhsố thuế TNDN phải nộp căn cứ vào doanh thu chịu thuế TNDN đối với từng hoạtđộng kinh doanh do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện theoquy định tại hợp đồng. Trường hợp không tách riêng được giá trị từng hoạt độngkinh doanh thì áp dụng tỷ lệ thuế TNDN đối với ngành nghề kinh doanh có tỷ lệthuế TNDN cao nhất cho toàn bộ giá trị hợp đồng."

Căn cứ các quy định trên, trườnghợp tại hợp đồng thầu EPC Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 được ký giữa Ban Quảnlý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (Bên Việt Nam) và Tập đoàn Điện khí Thượng HảiTrung Quốc (Nhà thầu nước ngoài) bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhaunhưng tách riêng được giá trị từng hoạt động kinh doanh (như dịch vụ quản lý là25.000.000 USD thì tỷ lệ % thuế TNDN đối với dịch vụ quản lý là 5% trên doanhthu tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Bình Thuận biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn