BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 990/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2729/CT-KT1 ngày15/12/2009 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc hướng dẫn chính sách thuế đối vớitrường hợp chuyển nhượng quyền góp vốn mua nhà đất từ tổ chức (là doanh nghiệp)sang cá nhân.

Theo công văn của Cục thuế: Công ty Bảo Minh Bắc Ninh (làdoanh nghiệp) trước năm 2009 đã chi ra một số tiền với mục đích mua một căn nhàgắn với quyền sử dụng đất của ngôi nhà đó của công ty XNK Việt Trang (chủ dự ánđầu tư xây nhà để bán). Công ty Bảo Minh đã góp đủ số vốn về giá trị quyền sửdụng đất, chưa góp vốn phần xây nhà. Công ty Việt Trang cũng chưa xuất hóa đơngiao cho Công ty Bảo Minh. Năm 2009 Công ty Bảo Minh Bắc Ninh chuyển nhượngphần vốn góp này cho cá nhân khác để tiếp tục thực hiện quyền mua nhà gắn vớiquyền sử dụng đất của lô đất đã góp vốn và thu được số tiền cao hơn số tiền gópvốn ban đầu.

Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Tổng cục Thuếhướng dẫn áp dụng như sau:

Tại Khoản 7, 8 Điều 4 Luật kinh doanh bất động sản năm 2006quy định:

“7. Mua bán, chuyển nhượng bất động sản trả chậm, trả dần làviệc mua bán, chuyển nhượng bất động sản mà bên mua, bên nhận chuyển nhượngđược trả chậm hoặc trả dần tiền mua, tiền chuyển nhượng bất động sản trong thờihạn thỏa thuận trong hợp đồng.

8. Mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tươnglai là việc mua bán nhà, công trình xây dựng mà tại thời điểm ký hợp đồng, nhà,công trình xây dựng đó chưa hình thành hoặc đang hình thành theo hồ sơ dự án, thiếtkế bản vẽ thi công và tiến độ cụ thể.”

Tại khoản 1 Điều 22 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006quy định nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng có:

“1. Nhà, công trình xây dựng được mua bán bao gồm nhà, côngtrình xây dựng đã có sẵn, đang xây dựng hoặc được hình thành trong tương laitheo dự án, thiết kế và tiến độ đã được phê duyệt.”

Khoản 5 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định: “Chuyển quyền sử dụng đất” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trịgia tăng.

Căn cứ quy định trên:

Trường hợp năm 2009 Công ty Bảo Minh chuyển nhượng hợp đồnggóp vốn để “mua công trình trên đất và nhận chuyển giao quyền sử dụng đất tạivị trí Khu nhà ở và DVCC đường Lý Thái Tổ - TP. Bắc Ninh” cho cá nhân, sau khithanh toán đủ tiền cho Công ty Bảo Minh, cá nhân này thay Công ty Bảo Minh thựchiện tiếp việc góp vốn cho Chủ đầu tư và hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ củaCông ty Bảo Minh thì hoạt động chuyển nhượng hợp đồng góp vốn nêu trên của Côngty Bảo Minh được xác định là hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Công ty Bảo Minh phải xuất hóa đơn GTGT và thực hiện kê khainộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định áp dụng đối với hoạt động chuyển nhượngbất động sản.

Về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:Bộ Tài chính đã có công văn số 10383/BTC-TCT hướng dẫn về giá tính thuế GTGTđối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản từ ngày 01/01/2009.

Về thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản:Thực hiện theo quy định tại Phần G Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương