BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 990/TCT-CS
V/v: về ưu đãi tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Trả lời Công văn số 1866/CT-THDTngày 29/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tưđối với dự án nhà máy điện để thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 2, điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụngđất có quy định về căn cứ xác định ưu đãi tiền sử dụng đất:"1. Đượcmiễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư đượcđầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưuđãi đầu tư, lĩnh vực ưu đãi đầu tư, danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xãhội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quyđịnh của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này."

- Tại điểm 19, Mục V, Phần A Danhmục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Đầu tư), quy định:"V. Xây dựng và phát triểnkết cấu hạ tầng và các dự án quan trọng: 19. Đầu tư xây dựng, kinh doanh kếtcấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế vàcác dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định."

- Tại điểm 4, Mục I, Phần B Danhmục lĩnh vực ưu đãi đầu tư, Phụ lục 1 nêu trên quy định: "4. Đầu tư xâydựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện."

- Tại điểm 55, phụ lục II, Phần BDanh mục địa bàn ưu đãi đầu tư có quy định về địa bàn có điều kiện kinh tế xãhội đặc biệt khó khăn: "55. Các khu công nghệ cao, khu kinh tế hưởng ưuđãi theo Quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ."

Căn cứ các quy định nêu trên thì dựán đầu tư xây dựng mới nhà máy điện được xác định thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư.Nếu dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy điện này được Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh công nhận là dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo điểm 19, MụcV, Phần A Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì thực hiện theo Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầngTrung tâm điện lực duyên hải tại Khu kinh tế Định An không phải là dự án đầu tưxây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu kinh tế. Nếu dự án này do Thủ tướngChính phủ quyết định thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư thì thực hiện theoquyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với khu kinh tế Định An tỉnhTrà Vinh thì được hưởng ưu đãi về địa bàn đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Quyếtđịnh của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Trà Vinh căn cứ hồ sơ cụthể để giải quyết ưu đãi tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, QLCS, CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn