TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/GSQL-GQ1
V/v hồ sơ hải quan NK gỗ nguyên liệu từ Campuchia

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Tinh dầu và Chất thơm.
(Đ/c: Nhà A20 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 18 Hoàng Quốc Việt, CầuGiấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 26/TDCT-HN ngày 14/7/2014 của Công ty CPTinh dầu và Chất Thơm đề nghị hướng dẫn về hồ sơ hải quan nhập khẩu mặt hàng gỗnguyên liệu từ Campuchia, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Hồ sơ hải quan nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam thực hiện theoquy định pháp luật hiện hành tại Luật Hải quan năm 2001, Luật Hải quan sửa đổi,bổ sung năm 2005, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005, Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chínhphủ, Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 (thủ tục hảiquan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 củaBộ Tài chính (thủ tục hải quan điện tử), cụ thể bao gồm các chứng từ sau:

- Tờ khai hải quan; Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hóa đơnthương mại; Bảng kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa có nhiều chủng loại hoặcđóng gói không đồng nhất; Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trịtương đương theo quy định của pháp luật.

- Tùy từng trường hợp cụ thể người khai hải quan phải nộp,xuất trình thêm các chứng từ khác theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 12Thông tư số 128/2013/TT-BTC .

- Do đó, đối với trường hợp nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyênliệu từ Campuchia, đề nghị doanh nghiệp xuất trình bộ hồ sơ hải quan nhập khẩutheo quy định tại các văn bản phápluật hiện hành nêu trên, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về hồ sơ lâm sản nhậpkhẩu hợp pháp theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về hồ sơ lâm sảnhợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản và yêu cầuvềhồ sơ tại Công văn số 1483/TCHQ-GSQL ngày 17/2/2014 của Tổng cục Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ýkiến để Công ty được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn