BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 991/TCHQ-QLRR
V/v trả lời đối với vướng mắc trong việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kínhgửi: Công ty TNHH thương mại và sản xuất Hoàng Mai.
(Địa chỉ: 34A/C3/P204 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội)

Phúc đáp công văn 106/CV-NK ngày23/01/2015 của công ty TNHH TM và SX Hoàng Mai (MST: 0101179473) về việc phânluồng kiểm tra thực tế với các tờ khai của công ty trên hệ thống VNACCS/VCIS, Tổngcục Hải quan có ý kiến như

Cơ quan Hải quan áp dụng QLRR trongkiểm tra hải quan, việc đánh giá rủi ro, phân luồng kiểm tra đối với các lôhàng xuất khẩu của công ty được thực hiện theo quyđịnhtại khoản 2 Điều 16, Điều 17, Điều 31 của Luật Hảiquan năm 2014, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Luật Quảnlý thuế và Điều 26 của Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày29/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục hải quan thông báo để quýcông ty biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hoàng Việt Cường - PTCT (để b/c);
- Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);
- Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan